Becoming Valuable Selves – Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism
Mäkinen, K. (2012) Tampere: Tampere University Press.
https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8811-5
Tutkimuksen aiheena on itsen markkinointi, jolla tarkoitetaan arkista ja jokapäiväistä ilmiötä: ihmiset pyrkivät kehittämään ja muokkaamaan itseään ja minuuttaan eri tilanteissa ja eri tavoin saavuttaakseen menestystä tai uusia mahdollisuuksia esimerkiksi työelämässä. Tutkimuksessa itsen markkinointia tarkastellaan työelämävalmennuksen kentällä. Tutkimus tuottaa tietoa paitsi itsen markkinoinnista myös työelämävalmennuksesta yhtenä niin sanottuna uuden työn muotona, jossa rajat työn ja minuuden sekä työntekijyyden ja yrittäjyyden välillä hälvenevät. Väitöskirja.

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013
Pärnänen, A. & Sutela, H. (2014) Helsinki: Tilastokeskus 2014.
https://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/kuvailusivu_fi.html?ID=12305
Julkaisu kokoaa yhteen Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksen keskeiset tulokset. Se tarjoaa tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja osin myös apurahansaajien työtilanteesta, työoloista, toimeentulosta ja sosiaaliturvan toimivuudesta. Julkaisu luo kattavan kuvan itsensätyöllistäjien työmarkkinatilanteesta ja työoloista Suomessa.

Itsensätyöllistäminen ja jakamistalous työelämän murroksessa
Koramo, M., Keinänen, J., Oosi, O. & Wennberg, M. (2017) Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 13/2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-201-9
Selvityksessä tarkastellaan itsensä työllistämisen nykyistä laajuutta ja kasvunäkymiä Suomessa sekä jakamis- ja alustatalouteen perustuvan itsensä työllistämisen merkitystä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Selvitys perustuu tutkimuksiin, tilastotietoihin, itsensätyöllistäjien kyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin sekä työpajaan. Selvitykseen on koottu itsensätyöllistäjien kehittämisehdotuksia julkisille palveluille ja lainsäädännölle.

Mihin työelämä on menossa? – Tutkimuksen näkökulmia
Heiskanen, T., Syvänen, S. & Rissanen, T. (toim.) (2019) Tampere: Tampere University Press.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9
Artikkelikokoelmassa etsitään vastausta kysymykseen ”Mihin työelämä on menossa?” ja tukeudutaan lujasti tutkimuksiin. Työelämän tilaan, muutoksiin ja kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät lähtien globaaleista ilmiöistä työpaikkakohtaisiin tapahtumiin ja toimenpiteisiin. Kirjassa tarkastellaan työelämän kehitysilmiöitä monitasoisesti: mukana ovat niin muutoksen rakenteelliset kehityskulut, työvoimapolitiikan rooli, organisaatiokohtaiset käytännöt kuin yksilöiden kokemuksetkin. Vertaisarvioitu.

Pirstoutuvatko työurat? – Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa
Ojala, S. & Pyöriä, P. (toim.) (2020) Tampere: Tampere University Press.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1
Kokoomateoksessa selvitetään, millaisiksi työurat ovat viime vuosikymmeninä muotoutuneet viennin kannalta tärkeillä teollisuusaloilla. Työuria tarkastellaan työllisyyden vakauden, työssäolon, työtulojen kehityksen, toimialojen ja toimipaikkojen välisen liikkuvuuden sekä uudelleenkouluttautumisen näkökulmista. Kirjoittajat purkavat useita työelämää koskevia yksinkertaistuksia ja ennakkokäsityksiä sekä ennakoivat tulevaisuuden työurien ja globaalin kapitalismin keskinäistä dynamiikkaa teknologisessa murroksessa. Tulosten perusteella työurat eivät ole Suomessa keskimäärin heikentyneet eikä julkisuudessa usein esitetty käsitys työurien aiempaa suuremmasta epävakaudesta pidä paikkaansa. Vertaisarvioitu. Tampere University Pressin Vuoden Kirja 2020.

The solo self-employed and intrinsic financial security: does the promotion of self-employment institutionalise dualisation?
Tammelin, M. (2019) The Journal of Poverty and Social Justice: 27(2), 219–234.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202001301659
Artikkelissa käsitellään työmarkkinoiden kahtiajakautumista ja yksinyrittäjien taloudellista turvaa. Suomalaista yksinyrittäjyyttä koskevien tutkimustietojen mukaan taloudellista epävarmuutta kokevat erityisesti yksinyrittäjät, jotka perustavat yrityksen muiden työllistymismahdollisuuksien puutteen vuoksi. Vertaisarvioitu.

Työelämän sukupolvet ja muutoksissa pärjäämisen strategiat
Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014) Tampere: Tampere University Press.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9338-6
Kirjassa pohditaan työelämässä ja sen muutospyörteessä pärjäämistä sekä käsitellään sitä, millaisilla pärjäämisstrategioilla eri sukupolvet pyrkivät parantamaan (työ)elämänsä mielekkyyttä. Sukupolvierojen ohella kirjassa tarkastellaan, miten miesten ja naisten työelämäkokemukset ja pärjäämisstrategiat eroavat toisistaan.

Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä
Tuomi. J. (toim.) (2018) Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 107.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-25-0
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemassa valtakunnallisessa ”Iällä ei ole väliä” -työhyvinvointihankkeessa kerättiin hyviä työhyvinvointikäytäntöjä. Julkaisussa kerrotaan keräämisen tuloksista. Kirjan artikkeleissa lähestytään työhyvinvoinnin teemaa sekä erilaisin teorioin ja mallein että tarkastelemalla ihmisten kertomia kokemuksia.

Työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi – Kuusi tulokulmaa
Tarnanen, P. & Tuomi, J. (toim.) (2018) Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 104.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7266-23-6
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema valtakunnallinen ”Iällä ei ole väliä” -työhyvinvointihanke sitoi 36 pk-yritystä ja julkista työnantajaa hyvien käytäntöjen yritykseksi. Hankkeen yksi päätavoite oli parantaa työhyvinvointia. Julkaisussa hankkeen toimijat kertovat toimintamuodoistaan ja kokemuksistaan hankkeen aikana sekä eri koulutuksissa toteutuneista hyvien työhyvinvointikäytäntöjen jakamisesta.

Työ 2040 – Skenaarioita työn tulevaisuudesta
Jousilahti, J., Koponen, J., Koskinen, M., Leppänen, J., Lätti, R., Mokka, R., Neuvonen, A., Nuutinen, J. & Suikkanen, H. (2017) Helsinki: Demos Helsinki & Demos Effect.
https://demoshelsinki.fi/fi/julkaisut/tyo-2040-skenaarioita-tyon-tulevaisuudesta/
Julkaisu nostaa julkiseen keskusteluun työtä muuttavia kehityskulkuja hypertuottavuudesta perustuloon. Julkaisun tarkoitus on tuoda esille tärkeimpiä teemoja, jotka muokkaavat työtämme ja yhteiskuntaamme ennen vuotta 2040. Samalla julkaisu syventää ymmärrystä työn muutoksesta seuraavien vuosikymmenten aikana.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa – Jaettu ymmärrys työn murroksesta
Oksanen, K. (2017) Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13a/2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-432-0
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa rakentaa jaettua ymmärrystä työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta. Tulevaisuusselontekojen tehtävä on tunnistaa ja nostaa esiin päätöksenteon kannalta tärkeitä tulevaisuudessa huomiota vaativia asioita. Selonteossa etsitään vastauksia laajoihin työn tekemisen tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin, ja se tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksestä.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa – Ratkaisuja työn murroksessa
Valtioneuvosto (2018) Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston julkaisusarja 30/2018.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-674-4
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon toisen osan tavoitteena on tunnistaa työhön liittyviä toivottavia tulevaisuuksia, päätöksentekotarpeita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Julkaisun keskeisten havaintojen mukaan työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, mikä edellyttää muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus heikkenee, mutta muutos ei ole yhtä voimakas tai samatahtinen kaikilla aloilla. Työmarkkinoiden ja työelämän joustavuus lisääntyy, ja toimeentuloon liittyvät kysymykset korostuvat.