Elinkeinonharjoittajaa eli toiminimeä verotetaan luonnollisena henkilönä hänen kaikkien ansio- ja pääomatulojensa perusteella. Näihin kuuluvat omasta yritystoiminnasta saadun tulon lisäksi mahdolliset muualta saadut ansio- ja pääomatulot.

Toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa ja siitä veroa, vaan hän voi tehdä yrityksestään yksityisottoja. Yksityisotto tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yrittäjä ottaa toiminimensä tililtä rahaa omaan käyttöönsä; silloin ei ole kyse palkanmaksusta. Näitä yksityisottoja yrittäjä voi tehdä vapaasti milloin haluaa, eikä niitä veroteta erikseen.

Kun yrittäjä nostaa toiminimensä tililtä rahaa yksityiskäyttöönsä, se ei laske toiminimen verotettavaa tulosta. Nostettua rahaa ei siis hyväksytä verotuksessa vähennettäväksi kuluksi. Vero maksetaan yrityksen tilikauden tuloksesta arvioituna ennakkoverona ja lopullinen vero hyväksyttyyn veroilmoitukseen perustuen.

Ennakkoveromaksujen määrä riippuu yrityksen arvioidusta tuloksesta. Yli 10 000 euron tuloksesta ennakkovero maksetaan kuukausittain. Verottaja arvioi tuloksen edellisen vuoden tuloksen perusteella tai, jos kyseessä on uusi yritys, yrittäjän omaan arvioon perustuen.

Toiminimestä saatu tulo voidaan jakaa ansio- ja pääomatuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta, ja loppuosa on ansiotuloa.

Ansiotulo-osuudesta toiminimiyrittäjä maksaa veroa oman ansiotuloveroprosenttinsa mukaisesti. Pääomatuloissa on kiinteä veroprosentti (30 %) ja verovapaa osuus (0 %).

Yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yritystoimintaan kuuluvista varoista yrityksen velat. Jos yrittäjällä on palkattuja työntekijöitä (siis muita kuin itsensä), lisätään nettovarallisuuteen 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä.

Yrittäjä voi halutessaan veroilmoituksessa vaatia, että normaalin 20 prosentin asemesta pääomatulona verotettava osa tulosta on 10 prosenttia nettovarallisuudesta tai että koko tulo verotetaan ansiotulona. Näin kannattaa tehdä, jos ansiotulojen veroprosentti jää alle 30 prosentin, joka on pääomatulon veroprosentti silloin, kun pääomatulojen määrä on alle 30 000 euroa.

Toiminimiyrityksestä saatu ansiotulo voidaan jakaa puolisoiden kesken, jos molemmat puolisot ovat työskennelleet yrityksessä. Pääomatulo jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yritystoimintaan kuuluvassa nettovarallisuudessa. Ansio ja pääomatulo jaetaan tasan puolisoiden kesken, ellei muuta selvitystä esitetä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus on toiminimen kaltainen, mutta niiden tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksina. Tulo-osuus jaetaan verotettavaksi yhtiömiehen pääomatulona ja/tai ansiotulona sen mukaan, mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuudesta.

Veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/

Toiminimen verottaminen
https://yrityksen-perustaminen.net/toiminimen-verotus/
https://www.yrittajat.fi/tietopankki/verot-ja-talous/yritysverotus/

https://www.ukkopro.fi/toiminimen-verotus-pahkinankuoressa/

Valtion tuloveroasteikko 2023
https://www.veronmaksajat.fi/neuvot/henkiloverotus/tyo-elake-ja-etuudet/ansiotulojen-verot-ja-maksut/2023/valtion-tulovero-2023/#1dece144

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden määrittäminen
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48564/liikkeen_ja_ammatinharjoittajan_elinkei/

Tuloverotus – avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/avoin-yhtio-ja-kommandiittiyhtio/