Teollisoikeudet ovat rekisteriin merkittäviä yksinoikeuksia, joilla toimija voi turvata tuotekehitykseen, brändiin tai muotoiluun tekemiään investointeja. Yksinoikeus antaa haltijalleen oikeuden estää muita hyödyntämästä suojattua merkkiä, keksintöä tai muotoilua. Yksinoikeuden haltija voi myös myöntää aineettomaan omaisuuteensa käyttölupia korvausta vastaan. Keskeiset teollisoikeudet ovat patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeus.

Teollisuusoikeudet eivät anna suojaa suoraan lain nojalla. Mikäli keksinnön haluaa suojata, tulee teollisuusoikeutta erikseen hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH).

Patentti

Patentissa on kysymys kielto-oikeudesta. Patentti suo sen saajalle yksinoikeuden, jonka perusteella patentinhaltija voi kieltää muilta patentilla suojatun keksinnön ammattimaisen hyväksikäytön. Patentinhaltijan tulee itse valvoa, ettei kukaan loukkaan hänen yksinoikeuttaan.

Patentti voidaan myöntää teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön. Keksintö voi olla laite, tuote, jonkin tuotteen valmistusmenetelmä tai uusi käyttötapa. Teollisella käyttökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että keksintö tuo konkreettisen ratkaisun johonkin tekniseen ongelmaan. Teollinen käyttökelpoisuus tulkitaan tässä yhteydessä kuitenkin laajasti; myös esimerkiksi kaupassa ja käsityöammateissa tarvittavat menetelmät ja laitteet voivat olla teollisesti käyttökelpoisia.

Patentin saaminen edellyttää keksinnöltä absoluuttista uutuutta. Mikäli keksintö on tullut jollakin tavoin tunnetuksi ennen hakemispäivää, ei patenttia voida myöntää. Uutuuden lisäksi edellytetään myös keksinnöllisyyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, että keksinnön tulee olennaisesti erota ennestään tunnetuista.

PRH tutkiin keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden hakemuksen yhteydessä. Myönnetty patentti pidetään voimassa maksamalla vuosimaksut. Patentti on voimassa enintään 20 vuotta hakemuspäivästä. Patentinhaltija voi myydä patentin tai myöntää sen suojaamaan keksintöön käyttöluvan korvausta eli rojaltia vastaan.

Patentointi on kallista. Kotimainen patenttihakemus asiamiehen tekemänä maksaa noin 1 700–5 000 euroa. Kustannukset nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin, jos aikoo patentoida tuotteen vientimarkkinoille. Pienemmät keksinnöt voi suojata hyödyllisyysmallilla eli niin sanotulla pikkupatentilla.

Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmallilla tarkoitetaan hakijalle rekisteröityä yksinoikeutta keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Hyödyllisyysmallioikeuden voi saada tekniseen keksintöön, jota voidaan käyttää teollisesti. Kyse voi olla tuotteesta, laitteesta tai kemiallisten aineiden seoksesta. Hyödyllisyysmallilta edellytetään absoluuttista uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Keksinnöllisyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan selvää eroavuutta siitä, mikä on aikaisemmin tunnettu.

PRH ei tutki hakemuksen yhteydessä keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, vaan se tutkii sen, että hakemus on muodollisesti oikein laadittu ja että kyseessä on lain tarkoittama keksintö. Tämän vuoksi hyödyllisyysmallisuojan voi saada nopeammin kuin patentin. Se on myös halvempi, koska siitä ei tarvitse maksaa muita maksuja kuin rekisteröintimaksu.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta. Se voidaan uudistaa neljäksi vuodeksi ja sen jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi. Myös hyödyllisyysmalli on oikeus, joka voidaan myydä, tai sen haltija voi myöntää siihen käyttöoikeuden korvausta vastaan.

Mallioikeus

Mallioikeus antaa yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön. Sillä tarkoitetaan muun muassa mallin mukaisen tuotteen tai mallin sisältämän tuotteen valmistamista, markkinointia ja maahantuontia.

Patentilla ja hyödyllisyysmallilla suojataan teollisesti hyödynnettävien teknisten ideoiden konkreettista toteutusta. Malli antaa puolestaan suojaa tuotteen muotoilulle. Mallioikeus suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä. Kysymys on muun muassa linjojen, ääriviivojen, muodon, värien, pintarakenteen ja materiaalin antamasta kokonaisvaikutelmasta. Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai sen osa. Mallisuojan voi saada esimerkiksi tuoli tai sen istuimen osa. Tavaran osalta ei edellytetä itsenäisyyttä. Täten mallisuojan voi saada kankaan kuosi, koristekuvio kankaita varten, graafinen merkki tai kirjasinlaji.

Mallioikeuden rekisteröinnin edellytyksenä on mallin uutuus ja yksilöllisyys. Uutuudella tarkoitetaan sitä, että malli ei ole tullut julkiseksi ennen rekisteröinnin hakemuspäivää. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että mallin tulee erota aikaisemmin tunnetuksi tulleesta. Lisäksi mallin tulee olla luovan henkisen työn tulos, minkä vuoksi yksinkertaiset ja tavanomaiset mallit eivät saa suojaa. Mallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan uusia neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan. Mallioikeuden haltija voi myydä oikeutensa kokonaan tai osittain niin sanottuna käyttöoikeutena.

Tavaramerkki

Tavaramerkin rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksessa tuo yksinoikeuden sen käyttöön. Yksinoikeus pitää sisällään sen, että vain tavaramerkin haltija saa käyttää sitä tavaroidensa ja palvelujensa tunnuksena. Yksinoikeus pitää sisällään oikeuden kieltää muita käyttämästä merkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa toista merkkiä.

Tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Se voi esimerkiksi olla sana, kuvio, kirjain- tai numeroyhdistelmä, äänimerkki tai iskulause. Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että se on erottamiskykyinen, eikä se saa olla sekoitettavissa muiden tavaramerkkeihin tai toiminimiin.

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemuspäivästä, ja se voidaan uudistaa aina 10 vuodeksi uudelleen. Tavaramerkin haltija voi luovuttaa sen edelleen tai antaa siihen lisenssin.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa teollisoikeuslainsäädännöstä ja osallistuu teollisoikeuksia koskevaan työhön EU:ssa ja kansainvälisesti. Hakemusten käsittelystä ja kansallisista teollisoikeusrekistereistä vastaa Patentti- ja rekisterihallitus.
Lisätietoja teollisoikeuksista ja niiden hakumenettelystä saa osoitteesta: www.prh.fi