Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Osakeyhtiön ja osuuskunnan itsensä verotus ei vaikuta suoraan yksittäisen osakkaan tai osuuskunnan jäsenen verotukseen. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroprosentti on kiinteä 20 prosenttia.

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat maksaa työntekijöilleen palkkaa, jolloin palkka verotetaan palkansaajan ansiotuloverotuksen mukaisesti. Osakeyhtiön osakkaat voivat saada yhtiöstään osingon maksuja ja osuuskuntien jäsenet ylijäämän maksuja. Näillä maksuilla on omanlaisensa verotus, joissa on pääomatulo-osuus (30 % veroa) ja verovapaa osuus (0 % veroa). Nämä verovapaat osuudet ovat yksilön näkökulmasta yksi mielekäs syy olla osakkaana osakeyhtiössä tai jäsenenä osuuskunnassa silloin, kun yrityksen verotettava tulos on suurehko; pienempää tulosta tekevässä yrityksessä niiden merkitys on vähäisempi.

Osakkaan osinkoverotus

Osakeyhtiön osakkaan osinkoverotus on sidoksissa siihen, onko osinko saatu arvopaperipörssissä julkisesti noteeratusta yhtiöstä vai pörssin ulkopuolisesta, listaamattomasta yhtiöistä.

Listaamaton yhtiö

Listaamattoman yhtiön yksityishenkilölle jakama osinko jaetaan verotuksessa pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista sen velat.

Yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä ei ylitä 8 prosenttia osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Jos osinko on yli kahdeksan prosenttia osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Esimerkki:
Henkilö A omistaa 50 % osakeyhtiöstä, jonka omaisuus on 200 000 € ja velat 80 000 €. Osinkoa hän saa yhtiöltä 4 000 €.

Yhtiön nettovarallisuus on 200 000 € – 80 000 € = 120 000 € ja henkilö A:n osuus siitä on
50 % x 120 000 € = 60 000 €. Tästä 8 % x 60 000 € = 4 800 €

Koska henkilö A:n saaman osingon määrä on alle 8 % hänen osuudestaan yhtiön nettovarallisuuteen, on osingosta 25 % x 4 000 € = 1 000 € verotettavaa pääomatuloa.

Vero osingosta on siten 30 % x 1 000 € = 300 € (olettaen, että henkilön pääomaveroprosentti on 30 %)

Listattu yhtiö

Julkisesti noteeratun yhtiön (pörssiyhtiön) jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Osuuskunnan ylijäämän maksujen verotus

Osuuskunnan tarkoituksena ei ole osakeyhtiön tavoin tuottaa voittoa omistajille, vaan osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja.
Osuuskunnan toiminnan tulosta eli voittoa kutsutaan ylijäämäksi. Ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos kyseisen osuuskunnan säännöissä niin määrätään. Jaettava määrä ratkaistaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen taseen perusteella ja ottamalla lisäksi huomioon osuuskunnan maksukyky.

Ylijäämän verokohteluun vaikuttaa se, onko osuuskunta julkisesti noteerattu (tällaisia ei Suomessa tällä hetkellä ole) vai noteeraamaton, sekä se, kuuluuko osuuskuntaan vähintään 500 jäsentä vai vähemmän.

Ylijäämästä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka. 5 000 euron yli menevästä määrästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Alle 500 jäsenen osuuskunnan ylijäämän verotuksessa huomioidaan myös niin sanottu oman pääoman tuotto. Jos se ylittää 8 prosentin vuotuisen tuoton, yli menevästä määrästä on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Alla olevissa linkeissä on verottajan yleisiä ohjeita osakeyhtiön ja osuuskunnan verotuksesta. Lisää selvityksiä osakeyhtiön verotuksen optimoinnista löydät Keikkatyön käsikirjan osion Mitä yritysmuotoja on olemassa? ja sen luvun Osakeyhtiö linkeistä.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/osakeyhtio-ja-osuuskunta/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47901/osinkotulojen-verotus4/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48011/osuuskunnan-ja-sen-jasenen-verotuksesta4/