Yrityksen tuloverotukseen vaikuttaa sen yritysmuoto. Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulovero eli yhteisövero maksetaan yrityksen verotuksessa, ja veroprosentti on kiinteä 20 prosenttia yrityksen tuloksesta. Toiminimiyrityksen, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulovero maksetaan yrittäjän yritystulona henkilökohtaisessa verotuksessa. Tällöin veroprosentti määräytyy progressiivisesti eli mitä suurempi tulos, sitä suurempi vero.

Toiminimiyrittäjän yrityksen verotusta ei siis eroteta hänen henkilökohtaisesta verotuksestaan, kun taas osakeyhtiö ja yrittäjä ovat erillisiä verovelvollisia.

Yritysten tulovero maksetaan ennakkoverona. Verohallinto määrää ennakkoveron yrityksen edellisen tilikauden verotettavan tulon pohjalta. Aloittava yritys arvioi itse yrityksen ensimmäisen tilikauden liikevaihdon ja verotettavan tulon. Ennakkoveroa maksetaan joko kuukausittain tai useamman kuukauden välein. Yritykset kuuluvat lähtökohtaisesti ennakkoperintärekisteriin.

Kevytyrittäjä maksaa ansioveroa palkansaajan tapaan, jolloin laskutuspalvelu perii veron verokortin ennakkoveroprosentin mukaisesti. Freelancerin tapauksessa toimeksiantajan tulee tehdä ennakonpidätys. Jos ”toiminimikevytyrittäjä” tai freelancer kuuluu ennakkoperintärekisteriin, hän maksaa ennakkoveron itsenäisesti.

Tuloverojärjestelmässä on kaksi tulolajia: pääomatulo ja ansiotulo. Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi omaisuuden luovutusvoitot, osingot ja vuokratulot. Kaikki muu kuin varallisuuden tuottamat tulot, esimerkiksi palkat ja eläkkeet, ovat ansiotuloa. Ansiotulojen verotus on progressiivista. Pääomatulojen veroprosentti on kiinteä: 30 000 euron pääomatuloon asti se on 30 prosenttia ja sitä suuremmista tuloista 34 prosenttia.

Pääomatuloa voi olla määrä, joka vastaa 20 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Nettovarallisuus saadaan laskettua vähentämällä yritystoiminnan varallisuudesta sen velat. Henkilöyrityksissä (tmi, ay, ky) nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia ulkopuolisille työntekijöille maksetuista palkoista.

Lopullinen vero määräytyy veroilmoituksen perusteella. Yrityksen on annettava veroilmoitus Verohallinnolle kerran vuodessa. Siinä ilmoitetaan yrityksen tuotot ja kulut, varat ja velat sekä muut pyydetyt tiedot kuluneelta tilikaudelta tai verovuodelta. Veroilmoitus tehdään sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Lopullinen vero maksetaan yrityksen tuloksesta eli liikevoitosta. Se saadaan määriteltyä, kun liikevaihdosta vähennetään yritystoiminnan kulut ja poistot.

Ansiotulo- ja pääomatuloveron maksamisen sekä arvolisäveron tilittämisen lisäksi yritykset kohtaavat toiminnassaan myös monia muita veroja ja maksuja. Yritykset maksavat mahdollisesti myös kiinteistöveroa, varainsiirtoveroa ja yleisradioveroa. Lisäksi niiltä voidaan periä monia erilaisia maksuja, jotka kohdistuvat suoraan niiden toimintaan mutta joita ei ole nimetty veroiksi. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset ympäristölupamaksut ja muut hallinnolliset maksut.

Pienimuotoista liiketoimintaa harjoittava toiminimiyrittäjä onnistuu kyllä tekemään kirjanpitonsa ja veroilmoituksensa itsenäisestikin, mutta laajemman yritystoiminnan kohdalla ne on syytä jättää ammattimaisen kirjanpitäjän tai tilitoimiston tehtäväksi.

Veroilmoitus – yritykset ja yhteisöt
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/