Osakeyhtiössä (Oy) oleellisinta on se, että yrityksen tulos ei ole suoraan yrittäjän tulosta. Osakeyhtiö kannattaa perustaa, jos yrittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, perustajajäseninä on useampia henkilöitä, liiketoiminnassa liikkuu suuria rahasummia tai tarvitaan joustavuutta palkan nostamiseen. Osakeyhtiö antaa laajat mahdollisuudet verotuksen optimointiin.

Nykyään osakeyhtiö on järkevä yritysmuoto myös yksittäiselle ammattilaiselle, sillä osakeyhtiön voi perustaa täysin ilman osakepääomaa. Lisäksi osakkaita voi olla vain yksi, ja hallinnointiinkin tarvitaan vain yksi hallituksen varajäsen. Näillä viime vuosina tehdyillä osakeyhtiölain uudistuksilla on pyritty helpottamaan erityisesti pienten yritysten perustamista.

Hyvinkin pienen osakeyhtiön – laissa mikroyrityksen – toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Sen mukaan toiminnasta on laadittava vuosittain tuloslaskelma ja tilinpäätös, mutta mikroyritykset on vapautettu toimintakertomuksen laatimisesta. Kaikilla osakeyhtiöllä on tilintarkastusvelvollisuus.

Osakeyhtiön hallinnointi on työläämpää kuin toiminimen. Muissa yritysmuodoissa kuin toiminimessä vaaditaan muun muassa kahdenkertainen kirjanpito, joka on järkevää antaa ammattimaisen kirjanpitäjän hoidettavaksi. Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus ja sen pitää järjestää vuosittainen yhtiökokous. Luotettavat yhtiökumppanit ovat menestyvän osakeyhtiön kannalta tärkeitä silloin, kun yhtiössä on useampia osakkaita.

Osakeyhtiö voi maksaa rahallisen korvauksen osakkailleen näiden antamaa työpanosta tai sijoitusta vastaan joko palkkana tai osinkona. Verovelvolliset pyrkivät usein minimoimaan maksamansa veron määrän saadakseen itselleen enemmän nettotuloja. Tähän liittyen usein pohditaan, kannattaako omasta yrityksestä maksaa itselleen palkkaa vai osinkoa optimoidakseen tulonsa. Kysymys on monimutkainen, ja siihen liittyy monenlaisia asianhaaroja. Lisätietoa oheisista Palkasta ja osingoista -linkeistä sekä Keikkatyön käsikirjan osiosta Miten yrityksiä verotetaan?

Osakeyhtiön perustaminen:
https://yrityksen-perustaminen.net/osakeyhtion-perustaminen/

Osakeyhtiön verotuksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=MKcjIfp74Vs

Palkasta ja osingoista:
https://www.rantalainen.fi/julkaisut/artikkelit/palkkaa-vai-osinkoa/

https://www.administer.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/palkkaa-vai-osinkoa/

https://www.isolta.fi/yrityksen-palkanmaksu

https://tilisanomat.fi/verotus/eri-yritysmuotojen-verotuksellinen-edullisuus-osa-3

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta:
https://www.minilex.fi/a/osakeyhti%C3%B6n-yhti%C3%B6j%C3%A4rjestys

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753

Osakeyhtiölaki (OYL):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624