Verotus yleisesti, mutta erityisesti yritysverotus, on hyvin moniulotteinen asiakokonaisuus. Yrittäjän tai yritystoimintaa suunnittelevan on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tietää perusasiat verotuskäytännöistä.

Vaikka tässä yhteydessä verotuskäytäntöjä esitelläänkin rajatusti yritystoiminnan aloittamista suunnittelevan, siirtymävaiheessa olevan opiskelijan näkökulmasta, ohjeet ovat selkeästi laajemmat kuin Keikkatyön käsikirjan muiden osioiden ohjeet. Jotta sinulle syntyisi riittävän kattava kokonaisnäkemys, kaikki ohjeet tulisi kuitenkin käydä läpi.

Ensin kuvaamme muutamia keskeisiä peruskäsitteitä:

Verotuksessa tunnetaan eri tulonlähteitä, joita ovat elinkeinotoiminnan tulo, henkilökohtainen tulo ja maatalouden tulo.

Tuloverotuksessa tulot jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat ansiotulo ja pääomatulo. Kenellä tahansa verovelvollisella voi olla kaikki kolme tulolähdettä ja sekä ansio- että pääomatuloja.

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi osakeyhtiön maksamat osingot ja osuuskunnan maksamat ylijäämän maksut. Kaikki muut tulot, kuten palkat, eläkkeet ja veronalaiset sosiaalietuudet, ovat ansiotuloa.

Verotus voidaan suorittaa kiinteällä veroprosentilla tai progressiivisesti, jolloin veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Pääomatulojen verotukseen liittyy myös verovapaita osuuksia.

Veroa maksetaan valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Kunnallisverossa ja kirkollisverossa käytetään kiinteää veroprosenttia. Eri kunnissa on hieman toisistaan poikkeavat veroprosentit.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) on luonnollinen henkilö ja yhteisöt, kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat, ovat oikeushenkilöitä. Henkilöyritykset, kuten avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ovat elinkeinoyhtymiä. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt ja yhteisöt. Yhtymät eivät itsessään ole verovelvollisia (ne ovat verotuksessa laskentasubjekteja), mutta niiden jäsenet luonnollisina henkilöinä toki ovat verovelvollisia.

Yhteisövero eli yhteisön tulovero on Suomessa yhteisön, esimerkiksi osakeyhtiön tai osuuskunnan, tuloksesta perittävä vero. Yhteisöveron tuotosta osansa saavat valtio ja kunnat.

Yritysten verovastuuseen kuuluu arvonlisävero (ALV). Yritykset, joiden vuosittainen liikevaihto jää alle 15 000 euron, on vapautettu ALV:n keräämisestä ja tilittämisestä valtiolle.

Yritysverotukseen, verotuksessa tehtäviin vähennyksiin ja arvonlisäveroon liittyy paljon monimutkaisia yksityiskohtia, joista on lisää tietoa oheisissa osioissa ja linkeissä. Usein yrityksen kirjanpito ja verovelvoitteiden hoitaminen on järkevää antaa ammattimaisen kirjanpitäjän tai tilitoimiston tehtäväksi, sillä verolakien lisäksi myös kirjanpitolaki määrittää verotuskäytäntöjä.

https://www.suomi.fi/yritykselle/talouden-hallinta-ja-verotus/yritysverotus/opas/yritysverotus

https://fi.wikipedia.org/wiki/Verotus_Suomessa